Målsætning:

 

I Vemb SFH og klub arbejder vi ud fra et helhedsperspektiv, som indebærer at vi har barnet i centrum og tager udgangspunkt i det enkelte barns familie og samfundsmæssige situation og handler ud fra denne verden.

 

    -    Vi arbejder med situationsbestemt pædagogik, hvor det enkelte barn skal have mulighed for at 

         blive set og hørt, som det menneske det er. Ud fra denne betragtning arbejder vi hen imod så 

         få regler som muligt.

 

-         Vores udgangspunkt er respekten for at børnene er i klubben og i SFH en stor del af deres 

      fritid.

 

-         Vi arbejder hen imod en høj grad af medbestemmelse og medansvar ud fra den enkeltes ressourcer og kompetencer.

                                       

-         Der arbejdes på at skabe helhed imellem barnet, hjemmet, SFH og skolen.

 

-         Vi vægter udelivet højt, da vi mener, der skal være muligheder for at lege med ild, vand og jord.

 

 

Personlig udvikling skaber vi ved:

 

-         At tilgodese de kreative, sproglige, sociale, motoriske og følelsesmæssige sider af barnet.

 

-         At bruge lokalmiljøet, hallen samt funktionsopdelt indretning.

 

-         At der er mulighed for udfordringer på legepladsen med ild, jord og vand.

 

-         At der er gode muligheder for personlige oplevelser.

 

Sociale kompetencer udvikles ved:

 

-         At børn er sammen med andre som behandler dem med ligeværdighed.

 

-         At man som voksen evner at lytte til barnets/børnenes behov og kan tilgodese dette.

 

-         At børnene gennem sociale relationer opbygger erkendelse af, forståelse for og kompetence i at afstemme egne interesser i forhold til andre.

 

-         At børn er født individuelle og menneskelige med lyst og evne til at indgå i sociale relationer og udvikler sig i samspil med andre.

 

 

Praktiske oplysninger:

 

Adresse:                              Vemb Skoles Fritidshjem

                                            Skolegade 12

                                            7570 Vemb

                                            Tlf.:  96115480

 

Normering:                        SFH er normeret til 55 børn fra børnehaveklassen til og med 2. klasse      

 

Indmeldelse:                      Sker på Holstebro kommunes hjemmeside.

                                         . Her kan desuden søges økonomisk friplads.

 

 

Udmeldelse:                      Skal ske med 1 måneds varsel til den 1. eller d. 15. i måneden,                                 

                                           ligeledes på Holstebro kommunes hjemmeside.

                                                

 

Ned i tid:                            På Holstebro Kommunes hjemmeside.

 

Op i tid:                              På Holstebro Kommunes hjemmeside.

 

Betaling:                           Se Holstebro kommunes hjemmeside. 

                                        

 

Åbningstid:                        Skoledage

                                            Heldagsbørn:                        Fra kl. 6.15 – 16.45

                                                                                       (lukket i skoletiden)

                                            Eftermiddagsbørn:                Efter skoletid til 16.45

                                            Morgenbørn:                        Fra kl. 6.15 og indtil skoletid

 

                                            Fredag lukkes kl. 16.00

 

                                            Skolefridage

                                            Heldagsbørn:                        6.15 – 16.45

                                            Eftermiddagsbørn:                8.00 – 16.45

                                            Morgenbørn:                        6.15 –  14

 

                                            Fredag lukkes kl. 16.00

 

 

   Ferielukning:                 Se Intra

                    

                                       

Feriepasning:                Du kan få dit barn passet i de ferielukkede perioder, hvis du har brug for pasning til barnet. Dit barn skal tilmeldes feriepasning. Der er feriepasning i Ulfborg børnehave. I Vemb SFH kan du få udleveret tilmeldingsskema til feriepasning.

 

Børnemøde:                   En gang om måneden, i samler vi børnene for at give dem medindflydelse i SFH’ens dagligdag. Her kåres månedens fighter.

 

Samarbejde                   

Med skolen:                    Personalet som er i SFH’en om morgenen går med til morgensang når skoledagen starter.

                                        Kontaktpersonen fra SFH henter børnene i klassen når de får fri fra skole.

                                        Kontaktpersonen og klasselæreren snakker sammen om det enkelte barns trivsel inden forældresamtalerne.

                                        Det pædagogiske personale deltager i undervisningen i skolen.

 

Informationer:               Vi bestræber os på at holde jer orienteret om aktiviteter og praktiske oplysninger på Intra

 

Beskeder:                       Fra forældre til SFH skal altid gives af forældrene selv, enten mundtlig eller skriftligt, medmindre andet er aftalt.

                                       Beskeder kan også sende på Intra, til "vemb sfh " senest samme dag inden kl. 13.

 

Goddag og farvel:          Børnene skal altid sige goddag til en voksen, både når de kommer om morgenen og når de kommer fra skole, ligesom de altid skal sige farvel til en voksen inden de går hjem.

 

Sygdom:                         I tilfælde af sygdom må børnene ikke være i SFH, dels fordi det er hårdt for det syge barn, men også fordi det kan komme til at berøre mange andre børn og forældre, da der er risiko for smitte.

 

   Eftermiddagsmad:        Børnene skal selv have eftermiddagsmad med . Der er køleskab i Fællesrummet, som madpakken kan lægges i.

                                         Børnene må selv bestemme hvornår de spiser, men kl. 15 kalder vi de børn sammen, som ikke har spist endnu.

 

Pause:                                Personalet holder ikke pause, men vi spiser eftermiddagsmad sammen med børnene kl. 15.

 

Overnatning :                     0.kl. og 1. kl inviteres til overnatning i SFH en gang i årets løb.

 

Discofest :                          Der holdes Disco fest for børnene en gang om året.

 

Bedsteforældredag :         Holder vi omkring 1. dec. hvor bedsteforældrene invitere til at lave julepynt i SFHèn,

                                          og vi byder på kaffe og æbleskiver.

 

Lucia :                                Fredag før Lucia dag går 0. kl og 1. kl piger Luciaoptog. Forældre inviteres til at være med.

 

BMGP :                               2. kl og klub deltager i det årlige BMGP i Musik teateret i Holstebro.

 

 

Tur til Holstebro:              I foråret bliver 2. klasse inviteret på en tur, som afslutning på deres SFH tid.

 

 

Forældresamarbejde:

 

                                   Af hensyn til sammenhæng og tryghed i børnenes hverdag er det nødvendigt med et åbent og tæt forældresamarbejde, hvor vi gensidigt kan komme med ros/kritik og spørgsmål.

                                            Vi vil gerne have besked, hvis der sker ændringer i familien, som påvirker barnets hverdag.

 

 

 

Forældrekaffe:                  Holdes ved specielle lejligheder.

                                           

 

Forældresamtaler:            Afholdes i forbindelse med skolens forældresamtaler.

 

Forældremøde:                  Afholdes for nye forældre og børn i forbindelse med skolestart.

 

Personale

                                        Leder :                  Signe Ravn

                                                                     kontaktperson i 3. og 4kl.

                                       Souschef:              Anne Zeebroek

 

                                       Pædagog :              Line Jespersen

                                                                  

                                       Pæd. assistent        Annette Noesgaard                                                         .

                                                                                  

                                                                                                       

                                                         Pæd. medhj.          Nina Nielsen

 mmmmm                                                                       kontaktpædagog i 0.kl.                                                        

                                                                               

                                                        Recource pæd.       Morten Janichsen

PPPPPPp                        

P                                                      Pædagog stud. : skiftende          PAU stud. : skiftende

PPPPPP

 

P